Antosan sakedap...

18 Februari 2007

Bedana Budak Jeung Kolot

Naon kitu bedana budak jeung kolot? Jiga patalekan sambewara, padahal jero-jeroanana mah ieu teh penting oge keur bahan lenyepaneun. Sacara pisik jelas budak jeung kolot beda. Mun lalaki upamana, budak mah beresih, can bala ku bulu, kolot buluna dimana-mana. Mun awewe, budak mah awakna lalempeng keneh, sedengkeun anu geus sawawa, tangtu loba 'pengkolanana'.
foto: www.noveloke.com
Tapi eta mah teu pati penting, sabab lila-lila oge budak bakal ngolotan. Tangtu nambahanana umur budak teh baris dibarengan ku robahna pisik saluyu jeung tambahna umur. Ku kituna, lain ngan ukul pasualan pisik nu ngabedakeun budak jeung kolot atawa jalma sawawa teh, tapi oge sikep dina nyanghareupan hiji situasi. Pek geura tengetan, budak mah mun pasea teh tara katutuluyan. Isuk-isuk pasea rongkah tepi ka derna gelut, beurangna mah geus babarengan deui ngadu kaleci. Bari jeung euweuh tapak-tapak urut pasea eta teh. Jajauheun kana ngunek-ngunek atawa nepi ka ngakalakeun.

Kumaha ari kolot? Tah ieu nu ngabedakeunana teh. Jelema beuki ngolotan teh biasana beuki belikan, beuki babarian, beuki gampang kasinggung, jeung sajabana. Padahal idealna mah pan kudu beuki wijaksana dina sagala rupa hal oge, sabab beuki nambahan umur tangtu beuki loba pangalamanana, beuki rubak elmu pangaweruhna, beuki sugih ku pangarti, jeung rea-rea deui.

Tapi tetela dina kanyataanana mah teu kitu, sabab di sagedengeun hal-hal anu ditataan bieu, singhoreng beuki kolot teh beuki nambahan oge 'ego'na. Jigana bae nya ieu pisan nu matak mun kolot pasea sok mulan-malen, ngunek-ngunek, malah nu mutuhna pisan mah sok aya nu nepi ka silih arah pati sagala. Na'udzubillahi mindzalik.

***

Salila ieu kuring miluan milis aya kana tilupuluhna. Rupa-rupa topikna. Naha loba-loba teuing? Ah teu nanaon atuh, lumayan keur nambah-nambah pangaweruh, da tetela jelema-jelema nu miluan milis teh loba nu palinter. Jadi keur kuring mah ieu teh itung-itung sakola, rumasa balilu, boro-boro rubak ijasah, estu sepi pangarti, tuna pangabisa. Nya ku jalan kieu kuring loba ngalap elmu pangaweruh bari jeung haratis, teu kudu ngaluarkeun duit sapeser-peser acan.

Ngan nyakitu, kuring mah lain anggota aktip nu miluan ngobrol atawa gunem catur komo deui diskusi. Kuring leuwih resep jadi 'lurker', ngintip, macaan, bari nyerep pangaweruh nu pasuliwer dina sakitu puluh milis. Naha geuning kitu? Pan milis mah matak dijieun ge tujuanana teh keur gunem catur, sok sanajan ngan ukur dina wangun tulisan? Memang kitu sabenerna mah. Ngan, saperti nu tadi dicaritakeun, lian ti mangpaat nu kacida jembarna dina milis, singhoreng loba oge panyerewedan tur pacogregan nu kadang-kadang matak era parada.

Tetela loba jelema anu egona leuwih gede ti batan raga badagna. Hal-hal anu kadang-kadang sabenerna mah masalah leutik tur lain sual prinsip, mindeng nimbulkeun papaseaan. Itu ieu saruana pada-pada embung eleh. Sanajan teu katempo euceuy atawa kerengna beungeut nu keur parasea, tetep we kuring mah sok asa teu puguh rarasaan. Nya dina situasi kieu pisan urang baris leuwih gampang nenjo sipat-sipat asli hiji-hijina jelema. Jelema keur ngambek tea, sanajan ngan ukur tulisan, tapi kekecapan nu dipilih biasana 'petingan', kecap-kecap meunang miliha nu kira-kira matak nganyerikeun hate nu jadi lawan paseana, sangkan nu nyarekan ngarasa puas.

***

Jadi ana kitu mah, tetela umur teh lain hiji-hijina faktor nu bisa dijieun pangajen sual wijaksana henteuna hiji jelema. Budak nu tara ngunek-ngunek sanajan tas pasea jeung papada baturna, dina panenjo kuring jauh leuwih wijaksana tibatan kolot nu teu asak jeujeuhan tur teu asak sasar, ngaberung ngasuh egona, embung katitih ku batur dina sagala hal.

Nu matak, kuring mah mending kieu we lah, jadi tukang noong, rumasa teu bisa pasea sabab sok era enggeusna. Keun we da noong ge lain noong nu mandi ieuh. Pira ge noong kolot-kolot nu kudu diajar deui ka barudak!
Aos seratan sagemblengna...


04 Februari 2007

Apel

Lain ngaran bubuahan ieu mah, sabab ngunikeunana jiga jiga urang nyebut kelek: apel. Taun 70-an disebutna nganjang. Nu rada malayuna: wakuncar (wajib kunjung pacar). Cek Bimbo eta teh.

Duka tina basa naon tah asalna. Sabab upacara oge geuning disebutna teh apel. Jadi lamun ngadenge apel pagi, eta mah hartina lain bobogohan isuk-isuk, tapi upacara isuk-isuk.

Jigana kabiasaan apel atawa teh geus aya ti jaman tai kotok dilebuan keneh (meureun). Waktuna biasana malem Minggu, sabab mun malem Juma'ah mah cenah usumna apel jurig. Tara beurang atawa isuk-isuk deuih, da eta meureun bisi pahili jeung upacara. Der keh bobogohan make lagu Indonesia Raya. Pan teu lucu.

foto: mariastefie.blogspot.com
Tradisi atawa kabiasaan apel teh tetela rupa-rupa pisan, gumantung kana tempat jeung jaman. Baheula, cenah nu apel teh sok barangkirim ka nu diapelanana. Disebutna mahugi. Kitu we sabangsaning dahareun, martabak, bala-bala, atawa kurupuk nu ditiiran. Mun teu kitu, bako mole. Tangtu ieu mah lain jang kabogohna, tapi jang bapana nu sok udud bako mole. Mun teu boga duit, naon we saaya-aya. Malah cek beja, kungsi aya nu mahugi anak ucing. Pokona mah mahugi.

Tapi jaman ayeuna, bobogohan teh jiga nu teu ngawaktu. Teu beurang teu peuting. Malah bisa isuk-isuk sagala. Kadang-kadang aya oge nu tilu kali sapoe, jiga dahar ubar. Isuk, beurang, jeung peuting. Tradisi mahugi jigana geus euweuh. Atawa mungkin bae istilahna lain mahugi.

Kungsi aya budak tatangga, kakara kelas tilu SMP, tapi bobogohanana mani nyorokcok. Teu beurang teu peuting, idek liher we di imah kabogohna. Teuing iraha diajarna tah budak teh, da mani jiga sibuk pisan, waktuna beakeun ku bobogohan. Ngan nu jelas, mun di sakolana aya pelajaran bobogohan, budak eta pasti peunteun sapuluh!

Nu matak paur, apel barudak ayeuna mah geus dibekelan elmu nu 'jero', boh tina TV, pilem atawa bacaan 'XXX' nu balatak di mana-mana. Najan can aya statistikna, tapi ku panenjo saliwat oge geus bisa kajudi, kumaha gampangna neangan VCD porno atawa buku-buku jorang di 'lapak-lapak terdekat'. Hargana murah, kahontal ku pesak budak sakola. Mun teori ladang maca atawa lalajo eta dipraktekkeun, beu, cilaka! Matak wirang sarerea.

Baheula, jaman kuring SMP, boga kabogoh teh saestuna ngan aku-akuan wungkul. Kasebutna we kabogoh, da papanggih ge sok kalah nyorodcod tuur. Apel? Boro-boro, kitu we di sakola wungkul. Jadi boro-boro cubuk-cabak, teu wararantun. Cek paribasana, kakara nempo sendalna ge geus seseblakan. Nempo suhunan imahna ge geus cukup, wareg. Jeung gede keneh kaera deuih, da eta we sakalieun diadeuh-adeuh ku batur ge sok hayang ceurik, bakating ku era (najan bari atoh).

Nincak SMA, kakara rada wani apel. Alesanana mah biasa, 'belajar bersama'. Kitu ge bari kudu siap diboro ku pamuda 'lokal', mun kabeneran aya tatanggana nu sarua naksir. Acarana euweuh deui, ukur ngobrol. Minangka nu rada mewahna, pacekel-cekel leungeun, silih rames ramo. Eta ge mani geus asa bungah kabina-bina, bari jeung ngadegdeg, nirisan saawak-awak. Bari jeung culang-cileung deuih, bisi kapanggih ku bapana. Mun kapanggih, cilaka, moal meunang apel deui. Rugi tah!

***
Kahariwang nempo kondisi jaman kiwari, tangtu lain perkara gampang dina ngungkulanana. Mahabuna pangaruh ti luareun imah (media, pergaulan jrrd.), mangrupa masalah anu kacida beuratna. Carana, teu aya deui iwal ti mekelan barudak urang ku pangaweruh bagbagan agama anu kuat. Lian ti eta, kudu ditandeskeun yen sagala kalakuan urang baris aya konsekuensina. Barudak kudu dibekelan kasadaran yen maranehna ngabogaan tanggungjawab ka dirina pribadi, kulawarga, jeung nu pang pentingna, tanggung jawab ka Pangeran, Gusti Allah Subhanahu Wata'ala.

Sugan ari tarekahna geus diketrukkeun mah, moal hariwang teuing!
Aos seratan sagemblengna...