Antosan sakedap...

31 Oktober 2008

Kikindeuwan

Kecap kikindeuwan geus arang dipake dina paguneman sapopoe. Naon cenah ari kikindeuwan teh? Dongengna, mangga dangukeun.

Kikindeuwan (podcast)
Aos seratan sagemblengna...


28 Oktober 2008

Prosa Liris Basa Sunda Munggaran Dina Podcast

Keukeuh, najan kumaha bae oge, getih kasundaan teh masih keneh kimpel, teuing ku naon. Rarasaan kitu soteh, da ari prakna mah duka teuing. Ngan nu jelas, uteuk teh mindeng ngocoblak sorangan make basa Sunda. Mun dina mobil mah, mesinna masih keneh orisinil meureun, sanajan aksesorisna mah geus kacampuran ku nu lain-lain.

Ngotektak podcast dina internet, berekah can kawenehan manggihan podcast basa Sunda. Teuing mun kurang imeut neanganana. Mun tea mah bener can aya, kuring hayang jadi nu pangheulana nyieun podcast make basa Sunda. Sanajan teu dihususkeun jadi podcast basa Sunda, insya Allah, mun dipaengkeun, mun aya waktuna, mun teu hoream, mun kaduga keneh mayar akses internet, rek dileukeunan posting di Tata's Podcast. Memang rada beurat, soalna ngaran-ngaran upload audio mah rada beurat, ma'lum file-na galede.

Ke, ke, ke, naon ari podcast teh? Nurutkeun Wikipedia, podcast teh kurang leuwih runtuyan file media digital audio atawa video anu didistribusikeun ngaliwatan internet. Podcast bisa diundeur atawa didengekun langsung dina situs podcast.

Minangka ngalalanyahan, bilih aya nu peryogi, saheulaanan kakara prosa liris 'Bulan Jeung Bentang' nu dijieun podcast. Bisa diundeur, bisa oge didangukeun langsung dina situs Tata's Podcast. Mun hoream nganjang ka ditu, mangga dangukeun bae di dieu :)

Aos seratan sagemblengna...


15 Oktober 2008

Nagih Jangji Menkominfo

Baheula, bangsa nu pinunjul teh nyaeta bangsa nu kuat angkatan perangna. Najan nagarana leutik, tapi mun tentarana kuat biasana dipikagigis ku nagara atawa bangsa sejen. Ka dituna, ku sabab dipikasieun tea, aya sawatara nagara nu samagreng pakarang ngajajah nagara-nagara nu angkatan perangna pelay atawa hengker. Mun jelema mah teu beda ti preman, leuwih ngandelkeun 'otot' manan uteuk.

Tapi eta mah baheula, jaman tai kotok dilebuan. Ayeuna mah jaman tai kotok dipel make 'cairan pembersih'. Nya beresih, nya seungit. Nagara pinunjul jaman kiwari euweuh deui iwal nagara nu ngawasa informasi. Matak mun hayang bagsana maju, ra'yat Indonesia kudu pinter. Sangkan pinter, tangtu kudu dibiayaan. Ti mana biayana? Nya duit urang-urang keneh, nu dikokolakeun ku pamarentah/nagara. Jadi tugas pamarentah diantarana kudu ihtiar sangkan sakola murah. Ieu wajib tur teu bisa ditawar-tawar.

Lian ti eta, akses masarakat kana informasi teu meunang disengker. Lain ukur ku aturan, tapi oge ulah disengker ku kaayaan. Ulah nepi ka jiga kaayaan kiwari. Hayang pinter ngunjalan elmu tina internet, kasengker ku biaya akses nu mahal kabina-bina tur teu walatra, sabab fasilitasna kabeh museur di kota. Hartina can aya kadariaan ti pamarentah pikeun mangmeunangkeun ra'yat leutik di di pasisian. Nu diwowoy salila ieu memang masarakat kota. Buktina di kota mah sagala gampang.

Sawatara ka tukang, Menkominfo kungsi kedal ucap rek ngawangun hotspot haratis di padesaan. Tujuanana sangkan masarakat di pilemburan henteu tinggaleun informasi dibandingkeun jeung masarakat kota. Hanjakal nepi ka danget ieu buktina teu embol-embol. Hotspot haratis ukur lamunan. Akses internet angger mahal. Teuing mun pa mentri teh geus limpeuran nepi ka poho kana jangjina. Pamustunganana, urang lembur mah angger ngalamot curuk.

Padahal lamun bener pamarentah daria boga niat hayang ra'yatna pinter, matak naon mun operator seluler nu boga tower BTS rebuan tur nepi ka kampung-kampung teh diwajibkeun nyadiakeun hotspot internet haratis, itung-itung implementasi tina CSR (Corporate Social Responsibility) alias Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Ulah ngan ngedukan untung ti ra'yat leutik wungkul, tapi kudu aya oge ketakna sangkan ra'yat di pilemburan beuki palinter. Unggal ngadegkeun BTS, kudu nyieun hotspot internet haratis, sakalian ngamangpaatkeun towerna.

Jigana mun kitu, lain pamohalan lamun miharep Indonesia jadi nagara maju, nu ra'yatna teu tinggaleun sual teknologi jeung informasi. Minimal, Tata Danamihardja moal kukulutus unggal bulan, gara-gara rekening telepon terus-terusan tekor, gara-gara dipake ngeblog :-)

Pa Mentri, araya kitu?
Aos seratan sagemblengna...


03 Oktober 2008

Kakaren Lebaran Atawa Kakaren Puasa?

Mun teu salah, kakaren teh asal kecapna tina kakarian, harti sajalantrahna kurang leuwih susa-sesa. Kakaren lebaran biasana dilarapkeun kana kadaharan susa-sesa lebaran. Pan biasana poean lebaran mah sok sagala didahar, sagala dijejelkeun kana beuteung. Jiga nu kokomoan, itung-itung 'balas dendam' sanggeus sabulan campleng sagala disungkeret, nepi ka aya paribasa 'kokoro manggih mulud, puasa manggih lebaran'. Nu matak, sababaraha poe ti tas lebaran, biasana nu aya tinggal kakaren.

Saur Pa Ustad, aya nu leuwih penting batan kakaren lebaran, nyaeta kakaren puasa. Lamun puasana bener, tangtu dina poean lebaran moal kokomoan. Moal sagala didahar, moal sagala dipake, moal sagala diaya-ayakeun. Puasa saestuna kudu jadi madrasah alias diklat pikeun diajar nyengker tur ngadalian hawa napsu. Ngaran-ngaran diajar mah pan di mana geus bisa teh sok terus dipake atawa dipraktekkeun. Contona, mun urang diajar nyetir mobil, tangtu mun geus bisa teh dipake nyupiran. Mun teu kitu, jang naon atuh make jeung diajar nyetir sagala?

Puasa oge cenah kudu kitu idealna mah. Naon-naon anu ku urang dilakonan dina bulan puasa teh kudu dipraktekkeun dina bulan-bulan sejenna. Mun dina bulan puasa rajin maca Kur'an, rajin solat, rajin sodakoh, tur bisa ngeker hawa napsu, dina bulan sejen oge kudu kitu, malah kudu leuwih mun bisa mah. Hartina, urang boga kakaren puasa salian ti kakaren lebaran teh. Mun teu kitu, tangtuna oge urang baris kaasup nu teu boga kakaren puasa, dina harti euweuh tapakna meunang meuseuh diri jero sabulan teh.

Ari urang, naha geus kaasup anu boga kakaren lebaran wungkul, atawa ditambahan ku kakaren puasa? Hayu ah urang nanya ka diri masing-masing!
Aos seratan sagemblengna...


01 Oktober 2008

Nyungsi Acining Ati

Lir ibarat tatit, ngabelesur ngajugjug ka alak paul. Kitu sestuna mungguhing waktu. Taya tempo geusan sumarimpang, taya mangsa geusan senang-senang. Mun wenang mah hayang nganjang ka pageto, hayang nyungsi ka bihari, susuganan manggih luang sangkan bisa manjang-manjang mangsa, da puguh teuing ku betah, ngandih di alam kiwari.

Orokaya, hirup kauger ku kadar, tetengger ciptaning Gusti. Mangsa hamo bisa diatur sakarep isun, estu sakadar tumamprak bari ihtiar satekah polah, sangkan teu kalangsu nya laku, henteu kasasar nya lampah, enggoning ngalalakon di marcapada.

Rumasa loba katuna, diri pinuh ku codeka, bari loba teu karasa. Langkung saur bahe carek, mugia agung lumur jembar pangampura, silih lubarkeun dosa perdosa. Caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan. Cangra, bengras, lir keretas bodas nyacas, can katulis ku mangsi. Bari kedal jangji jeroning ati, tina sanubari nu suci, moal rek ngarorocet catetan, susuganan kabiruyungan.

Wilujeng Boboran Siam. Sih Hapunten Anu Kasuhun.

Panjalu, 1 Syawal 1429 Hijriyah.
Aos seratan sagemblengna...