Antosan sakedap...

30 Desember 2012

Basa Sunda Rek Ditumpurkeun!

Deudeuh teuing Basa Sunda, singhoreng pamarentahna sorangan henteu nyaaheun. Dina Rancangan Kurikulum Pendidikan 2013, jam pelajaran basa Sunda di sakola nu geus sakitu samporetna teh kalahka rek dileungitkeun. Teungteuingeun...

Mun kitu mah tetela euweuh deui cara sejen, LAWAN!!!

Mangga kantun nalék raga katineung séwang-séwangan. Naha rék milu aub ngagorowok ngacungkeun peureup, ngalawan rencana pamaréntah nu rék maéhan basa Sunda? Atawa diuk baé ngajentul bari disapa ku karuhun tujuh turunan...???

Di handap ieu aya bewara anu dicutat sagemblengna tina grup facebook Baraya Sunda sadulur. Eusina umajak ka sakumna urang Sunda nu aya katineungna bari kaleresan aya waktos, kanggo ngiring aub ngahadiran Aksi Budaya di payuneun Gedong Sate sareng Monumen Perjuangan. Waktosna dinten Senen kaping 31 Desember 2012.

Bewara sagemblengna:

AKSI BUDAYA NOLAK KURIKULUM 2013

Pamaréntah rék ngaleungitkeun basa Sunda di sakola! Kurikulum 2013 dirarancang pikeun numpurkeun salah sahiji pilar budaya urang. Dialog-dialog nu lumangsung di Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provinsi, UPI, jeung nu lianna, can némbongkeun hasil nu dipiharep ku balaréa. Tina lawungan Uji Publik Kurikulum 2013 (nu henteu jadi forum dialog nu séhat), taun hareup basa Sunda bakal kajadian leungit tina daptar mata pelajaran di sakola! Alesanana: loba teuing mata pelajaran; basa daérah henteu penting sabab masarakat beuki pacampur, rupa-rupa étnis jeung basana; bangsa urang kudu leuwih réa nyangkem basa asing sabab beuki réa nu karep jaradi TKI di manca nagara -- alesan nu meupeuh hulu angen tur nista kadéngéna! Ieu téh pikiran Tim Pengembang Kurikulum Pusat nu ditepikeun ku Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, M. A. guru besar di hiji paguron luhur terhormat! Sistem pendidikan nu dirékayasa pikeun nyiapkeun hiji bangsa jadi ladén jeung budak jajahan bangsa deungeun. Ideologi nu dirancang pikeun ngancurkeun basa daérah (Sunda jeung nu séjénna di Nusantara) nu geus napak ratusan taun.

Tangtu urang teu bisa cicingeun. Étnis séjén, Bali jeung Jawa geus bagerak turun ka jalan. Kudu aya riak! Kudu aya sora, aksi, jeung gerakan! Kudu rempug babarengan ‘menolak keras’, nampik bébéakan, éta rancangan Kurikulum, sabab tétéla patukang tonggongna jeung angen-angen urang saréréa: BASA SUNDA kudu dipiara, diparaké jeung diajénan. Basa Sunda nu kungsi hirup di Galuh, mekar di Pajajaran, sina terus hirup ngarambat ti jaman ka jaman. Jadi tuduh ayana URANG SUNDA. Ku nagara kapan dipayungan rék dipiara: “Bahasa-bahasa daerah itu dipelihara oleh negara” (Pasal 36 UUD 1945). Ari ayeuna ku Kemendiknas, ku jalma-jalma nu karooh ku basa deungeun bari paor kana banda sorangan, basa daérah rék dicabut tina sistem pendidikan! Éta kasang tukangna, Re-Publik Saptuan rukun gawé jeung Hima Pensatrada UPI, Pamass Unpad, UIN, Fiksimini Basa Sunda (FBS), Caraka Sundanologi, Komunitas Iket Sunda (KIS) jeung Tribun Jabar, umajak ka sing saha baé nu nyaah kana basa Sunda (pelajar, mahasiswa, guru, anggota DPR, pangarang, seniman, tukang béca, tukang ngamén, supir angkot, wartawan, padagang PKL, dosén, RT/RW, Hansip/Satpam, andar-andar, ajengan, penyanyi dangdut, nu maraké iket, jeung balaréa ) -- pikeun ngadeugdeug AKSI BUDAYA; Orasi, Maca Fikmin/Puisi, Téater, jeung sajabana, anu badé lumangsung:

Waktu/Tempat: Senén 31 Désémber 2012 Tb. 10.00 – réngsé, di hareupeun Gedong Saté jeung di Tugu Monumén Perjuangan. Mangga kantun nalék raga katineung séwang-séwangan. Naha rék milu aub ngagorowok ngacungkeun peureup, ngalawan rencana pamaréntah nu rék maéhan basa Sunda? Atawa diuk baé ngajentul bari disapa ku karuhun tujuh turunan...???

#Bewara ti grup facebook Baraya Sunda Sadulur

SundaBlog Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.
Aos seratan sagemblengna...