Antosan sakedap...

30 Mei 2008

BBM

Lendeng Ibi mah," cek Bi Omoh basa panggih di warung rek ngeteng udud.
"Lendeng ku naon atuh Ibi? Nya neureuy kolecer kitu?" cek kuring ngaheureuyan.
"Ih, ari si Encep, sok api-api balilu. Lendeng ku eta, hahargaan tingterekel, gara-gara BBM naek!" tembal bi Omoh.

Nu ngarahuh jeung humandeuar gara-gara BBM lain ngan ukur jelema pantar bi Omoh, pamajikan mang Oman tukang beca. Pa Iwa, Kapala SD tatangga, sarua ngarahuh. Dadang, pulisi anyar dibenum nyakitu keneh. Pa Otang nu boga Kijang oge bet pipilueun humandeuar. Malah Jang Ohan nu sompral mah pokna ge BBM naek teh gara-gara pamarentah belegug!

Ampir kabeh ngarasa eungap ku naekna harga BBM teh. Ku sabab kasebut barang vital, mun BBM naek, pasti harga barang-barang pipilueun naek. Kaharti kituna mah. Geura we, hasil tatanen, pan diangkutna teh make kendaraan. Ari kendaraan pan make bensin. Mun bensinna naek, ongkos angkutna oge tangtu naek. Mun ongkos angkut naek, harga hasil tatanenna oge kudu naek. Mun henteu, nya rugi atuh, malah bisa-bisa kudu nombokan. Kitu deui barang-barang sejenna. BBM mangaruhan kana biaya produksi. Mun biaya produksi undak, harga jual oge pasti undak.
Antri Minyak Tanah
Ku naon pangna pamarentah naekkeun harga BBM? Ceuk versi pamarentah nu diriung ku para ahli nu gararinding jeung pasehat ngomongna, ieu teh gara-gara naekna harga jual minyak di pasar global nepi ka geseh jauh jeung itung-itungan harga minyak versi APBN. Tah, ceuk nu garinding keneh oge, mun BBM teu ditaekkeun, APBN baris defisit ratusan trilyun. Nu matak, daek teu daek, BBM kudu ditaekkeun.

Lieur? Sami, komo kuring mah mun ngadenge itung-itungan para ahli teh sok langsung ngurel hayang utah. Ngan aya oge nu lucu sakaligus pikasebeleun. Eta palebah nyebutkeun "urang sarerea kudu NYALAMETKEUN APBN". Ke, ke, ke...nyalametkeun APBN? Keur kuring, ieu teh logika jelema eusleum nu paburantak! Mangga emut, APBN teh alat pikeun ngokolakeun anggaran nagara. Ti mana asalna Anggaran? Ti ra'yat, lain ti pamarentah. Pamarentah mah ukur boga kawajiban ngokolakeun sangkan mangpaat pikeun nu bogana, nyaeeta ra'yat. Jadi, lamun aya nu kudu dibelaan atawa disalametkeun ku pamarentah, tangtu lain APBN nu ngan saukur alat, tapi RA'YAT! Mun kitu kakara bener!

Ayeuna mangga tingali akibat naekna BBM. Ra'yat nu salila ieu memang geus dirintug ku rupa-rupa masalah, malik teu suka ka pamarentah, asa diteungteuinganan. Keur mah geus sangsara sagala susah, der deuih ditambahan ku naekna harga BBM. Cek paribasa, sireum ge ari ditincak-tincak teuing mah nyoco. Ra'yat nu geus beak kasabaran nguniang. Demo di mana-mana, kaasup nu dilakukeun ku mahasiswa di kampus-kampus. Dur der nu demo patelak jeung aparat kapulisian. Nu hiji rumasa hayang melaan hakna nu diteungteuinganan ku pamarentah, nu hiji ngajalankeun tugas nagara, ngaladangan gajih nu teu sabaraha. Bari jeung maranehna oge sabenerna mah milu ripuh ku naekna BBM teh. ngan dalah dikumaha, pan cek tadi ge, ngaladangan gajih, najan resikona kadang-kadang kacida gedena.

Pamustunganana, nu kudu ngesang, nu kudu adu regeng silih suntrungkeun, nu kudu silih gebug bari paharus-harus genggerong mah angger ra'yat leutik. Nu mutuskeun yen harga BBM kudu naek, nu utang-itung sodorkeuneun ka pamarentah, teu pernah ngasaan kumaha ripuhna hirup. Aranjeunna mah ngahenang-ngahening, hirup dina dunyana sewang-sewangan, diayun ambing ku kakawihan pangbeberah manah kalangenan. Gorowokna jelema-jelema nu demo teu bisa tembus kana hate maranehanana nu hirupna geus teu make rasa, tapi sapinuhna ngandelkeun itung-itungan angka. Para gegeden mah tinggal nembongkeun beungeut sedih bari ngomong "ngiring bela sungkawa" geus cukup. Ku kitu ge ra'yat mah geus kaupahan. Komo bari jeung dibere panyecep mangrupa BLT nu lian ti loba dipotong ti ditu ti dieu teh, teuing cukup teuing moal pikeun hirup sakitu bulan.

Pan cenah dina demokrasi mah sora panglobana nu baris nangtukeun kaputusan teh. Tapi buktina, najan sakitu ratus juta ra'yat Indonesia ceurik getih menta harga BBM ulah ditaekkeun, angger we kaputusan ahir mah ditangtukeun ku nu jumlahna ngan ukur pupuluhan ge duka teuing. Jadi? Demokrasi teh tai ucing, nya bau nya pikageuleuheun. Tuh tenjo Amerika, nu sok hayang disebut pelopor demokrasi saalam dunya, pan kalakuanana sakitu pikasebeleunana. Perang di nagara batur, ngadukeun batur, jrrd., pokona mah kalakuan bocokok, tukang bobok tukang tarok tukang nyingkabkeun anderok (emut kasus Clinton-Lewinsky?). Padahal, dina danget ieu, urang keur kacida sumujudna ka Amerika. Sagala mangga, sagala sumuhun dawuh, jiga jelema kecing euweuh pisan kawani. Ngerakeun kabina-bina.

Tipi di warung Mang Hamim ngagembrung keneh. Katempo dina berita, nu demo di mana-mana, sorana peura, sirahna ngajendol, tapak neunggeul pulisi. Naha enya kitu, pamarentah keur ngadukeun ra'yatna dina raraga ngurangan jumlah penduduk? Pindah saluran, nu demo deui, nu ngagorowok deui, teuing nepi ka iraha.
Aos seratan sagemblengna...