Antosan sakedap...

07 Januari 2012

Jokowi Versus Bibit

Ngaran Jokowi deui-deui jadi sorotan media. Mun biasana pejabat disorot alatan kasus korupsi, manehna mah estu beda. Jokowi jadi bukur catur alatan ngaresmikeun mobil Esemka buatan barudak SMKN 2 Solo, SMKN 5 Solo, jeung SMK Warga Solo jadi kendaraan resmi walikota Solo. Loba nu muji ketak simpatik ieu, tapi loba oge nu sinis. Di detik.com, Walikota Semarang nuduh Jokowi narsis (hayang kaatangar). Malah Gupernur Jawa Tengah Bibit minangka atasan Jokowi entang-entangan nyebut Jokowi 'cari muka' (hayang kapake).

Jokowi memang lain kakara sakali dianggap kontroversial dina konotasi positif. Gaya kapamingpinan lalaki ngora anu handap asor ieu teh memang nenggang tinu sejen. Basa ditawaran sangkan ngaganti mobil dines nu umurna geus leuwih ti sapuluh taun, Jokowi nampik sapajodogan. Alesanana, mobilna masih keneh bisa dipake jeung tara mogok. Mun presiden kungsi 'curhat' gajihna teu naek-naek, Jokowi mah sabalikna. Gajihna ti barang dijenengkeun jadi walikota nepi ka ayeuna teu pernah dicokot.

Lain eta wungkul. Jokowi nolak pangwangunan mall di Solo. Manehna leuwih mentingkeun ngabebenah pasar tradisional anu geus aya. Alesanana, pikeun nangtayungan tur ngamajukeun padagang leutik. Nya ieu pisan cukang lantaranana pabentar paham Jokowi jeung Bibit salaku atasanana. Jokowi teu unggut kalinduan, mall teu jadi diwangun, sanajan ti harita Gupernur Jawa Tengah jadi malik ceuceub. Pikeun manehna, karaharjaan wargana leuwih penting tibatan pamuji ti atasanana.
Dina kondisi langkana pamingpin anu bener-bener pro-ra'yat, Jokowi lir ibarat cinyusu atawa oase di tengah-tengah sagara keusik. Ketak tur kawanina jadi pamujian balarea. Lain ngan ukur warga kota Solo, tapi oge warga kota-kota sejen di sakuliah Indonesia ngarasa kayungyun ku gaya kapamingpinanana.

Ngan nyakitu, ngaran-ngaran migawe kahadean mah sok loba barebedanana. Upama ra'yat leutik loba anu muji ketakna, di lingkungan birokrasi mah sabalikna. Loba anu kalahka ngewa jeung ceuceub sabab ngarasa kaluhuran atawa eleh pamor. Performa lalaki nu ngaran aslina Ir. Joko Widodo dina mancen tugas salaku walikota Solo lain-lainna diconto, tapi kalahka jadi panyirikan.

Mudah-mudahan Jokowi ulah kapangaruhan ku paripolah jalma-jalma anu sirik ka manehna, angger basajan tur handap asor, sarta tukuh tur tigin dina dadasar kajujuran enggoning mancen tugan salaku pamingpin anu bener-bener merjoangkeun kapentingan balarea. Indonesia kacida butuhna ku pamingpin picontoeun saperti kieu.

Keep on fighting
, Jokowi!

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.
Aos seratan sagemblengna...


02 Januari 2012

Carita Silat Sunda

Carita silat Sunda? Aya kitu? Aya pisan, malah kungsi jadi primadona di taman bacaan nu sumebar di sakuliah Tatar Sunda. Mangga taroskeun ka urang Sunda nu resep maca, anu geus sawawa dina taun 1970-an, pasti apaleun kana buku-buku silat Sunda. Duka naon tah ngaran resmina genre bacaan Sunda samodel kieu teh. Ngan nu jelas eusina teu jauh tina pakem buku-buku silat sejenna anu ayeuna aya keneh. Bedana teh basa nu dipakena basa Sunda.

Buku-buku silat Sunda mangrupa bagian tina sumebarna bacaan Sunda nu tumuwuh subur dina dekade 60-an jeung 70-an. Lian ti silat Sunda, aya oge anu sok disebut roman Sunda. Sawareh mah malah nyebutna teh roman picisan, sabab dianggap euweuh niley sastrana. Ieu mah biasana leuwih loba nyaritakeun kahirupan sapopoe dina setting Sunda, dibungbuan ku 'romance' minangka pangirut sangkan loba nu maca (jigana mah).
Gambar jilid buku karangan Ki Masram
Sanajan teu ngalaman puncak kajayaan buku-buku Sunda samodel kieu, tapi untung kuring masih kabagean keneh 'buntutna'. Waktu kuring di SD, masih aya sababaraha buku Sunda sesa taman bacaan pun bapa. Serial Gumilar, Si Ruyung Kawung, Si Buntung Jago Tutugan, Waliwis Bodas, jeung sababaraha judul sejenna karangan S. Sukandar jadi bacaan favorit kuring. Lian ti S. Sukandar, aya deui sababaraha pangarang sejenna nu masih keneh inget, diantarana Wahyu Adam, K. Sukarna, Ki Masram, jeung Entang Sumarna.

Hanjakalna buku-buku samodel kieu teh euweuh pisan dokumentasina, komo deui nepi ka diasupkeun kana buku-buku pangajaran basa Sunda mah. Mungkin bae ieu teh ku sabab dianggap euweuh niley sastrana tea. Padahal sanajan kumaha bae oge, buku-buku Sunda samodel kieu teh kungsi gede jasana dina nyebarkeun tur ngamumule basa Sunda. Buktina pan harita mah kaasup bacaan populer tur pada mikaresep. Ieu teh minangka salah sahiji ciri yen basa Sunda masih dipikawanoh tur dipareke ku urang Sunda dina kahirupan sapopoe.

Dina padungdengan para inohong Sunda, asana buku-buku Sunda saperti kieu mah tara disabit-sabit. Duka tah, naha di jurusan sastra Sunda pangarang-pangarang Sunda saperti S. Sukandar spk sok diwanohkeun atawa tara. Lamun tara teh tetela kacida teuing, sabab ku paniten kuring mah katapisan ngagunakeun basa Sunda aranjeunna teh kadang-kadang leuwih alus tibatan para pangarang entragan kiwari anu majar 'moyan'. Jeung apan sanajan kumaha bae oge, buku-buku Sunda samodel kieu teh mangrupa bagian tina 'perjalanan' basa Sunda tinulis anu sawadina ulah dipopohokeun.

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.
Aos seratan sagemblengna...


01 Januari 2012

Pabaru

Pabaru atawa taun anyar, dina danget ieu identik jeung taun anyar Masehi. Padahal saestuna pananggalan teh rupa-rupa: aya pananggalan Sunda, pananggalan Hijriyah, pananggalan Jawa, Bali jeung sajabana. Ku sabab itung-itunganana beda-beda, tangtu pabaruna oge moal sarua.


Ku naon ari pabaru Masehi mah mani sok rame sedengkeun pabaru sejenna mah asa tara kadenge geunjleung? Atawa dina ayana oge raramean, naha henteu jiga pabaru Masehi? Pikeun maluruh jawaban tina ieu patalekan, hayu urang tengetan sababaraha fakta anu aya di sabudeureun urang.
  • Pananggalan Masehi dipake sacara resmi dina urusan formal jeung pamarentahan. Dokumen-dokumen resmi upamana, makena pananggalan Masehi. Barang gubrag ka dunya, akte kelahiran dijieun make pananggalan Masehi. Surat-surat bisnis nyakitu keneh. Ku sabab dipake dina sagala widang, nepi ka pabaru Masehi oge geus jadi lahan bisnis raksasa anu ngahasilkeun duit kacida reana.
  • Kurang sosialisasi dina ngawanohkeun pananggalan sejenna. Pananggalan Hijriyah wae, anu pantesna mah dipake ku mayoritas muslim di Indonesia, dina kanyataanana mah teu kitu. Ieu oge teu leupas tina program sekularisasi anu dijalankeun sakitu lilana ku pamarentahan di Indonesia: misahkeun aturan agama tina urusan dunya.
  • Diaku atawa henteu, urang kaasup bangsa anu resep tuturut munding. Hal-hal anu datangna ti luar, sok dianggap leuwih hebat tur leuwih linuhung. Mestakeun pabaru Masehi, Haloween, Valentine, minangka sababaraha conto kumaha resepna bangsa urang kana tuturuti bari jeung teu nyaho di ata-utu. Nu penting eksis, sanajan patukang tonggong jeung ajaran agama atawa budaya urang.
Tangtu masih keneh loba hal anu nyababkeun pabaru Masehi leuwih populer tibatan pabaru sejenna. Intina mah sakadar ngingetan yen aya keneh nu leuwih penting tibatan mestakeun pabaru. Kontemplasi alias ngaji diri, asana leuwih munel tur mangpaat pikeun ngomean sagala kakurangan anu geus dilampahkeun dina waktu anu geus kaliwat.

Naon atuh nu rek dipestakeun? Sabab ganti taun saestuna leuwih mangrupa isyarat atawa totonden yen umur urang teh beuki ngurangan, kasempetan pikeun nyieun amal kahadean beuki samporet. Sawadina ieu teh jadi pamecut pikeun leuwih soson-soson ngaronjatkeun ajen diri, etos gawe jeung amal soleh, tibatan curak-curak mestakeun hiji hal anu urang oge mindeng teu ngarti kumaha jujutan anu sabenerna.

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.
Aos seratan sagemblengna...