Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 14 Mei 2016

INDIT: CARPON ANTON CHEKOV

Beres ngawadang. Beuteung karasa ni'mat, sungut merelek heuay, panon mimiti cieut. Salakina udud surutu, kuliat, tuluy ngagelehe dina bale. Pamajikanana diuk dina siraheunana, bari hahariringan... Duanana ngarasa bagja.

"Cing ngobrol atuh lah...," ceuk salakina bari heuay.

"Ngobrol naon nya? Oh enya! Akang geus apal acan? Sofie Okurkova kawin ka si eta...saha teh nya ngaranna...si Von Tramb! Nyaan eta mah skandal!"

"Skandal nanahaon?"

"Si Tramb mah pan euwah-euwah? Bocokok... jelema euweuh kaera! Teu boga prinsip pisan! Jelema gelo! Manehna teh tadina pengawas tanah graaf, ngan nyakitu, sok cocorokot; ayeuna jadi pagawe kareta api, eh di dinya ngadon korupsi. Dulurna nu awewe dirampog... Pokona mah: bocokok jeung bangsat. Kawin ka jelema jiga kitu?! Hirup jeung si eta?! Matak helok! Padahal mah awewena teh bageur pisan... tapi, nya kitu tea! Mun abdi mah, teu sudi abrig-abrigan kudu kawin ka jelema jiga kitu! Kajeun manehna miliarder! Kajeun kasep ngalempereng koneng, diciduhan lah ku abdi mah! Ngimpi ge diangir mandi kudu kawin ka bocokok!"

Pamajikanana luncat tina bale, tuluy lajag-lejeg di jero kamar semu nu ambek, beungeutna euceuy. Matana hurung pinuh ku amarah...Nyaan ambekna teh terus kana hate.

"Si Tramb teh mangkeluk edan. Bodo katotoloyoh tah awewe nu daek ka lalaki jiga kitu!"

"Kitu nya... Jadi Nyai pasti moal daek kawin ka manehna... Euh... tapi kumaha lamun, upamana, ayeuna Nyai apal yen Akang oge.. bocokok?... Cing rek kumaha tah?"

"Abdi? Abdi pasti ninggalkeun Akang! Tong miharep abdi daek saimah jeung Akang! Abdi mah ngan bisa mikanyaah jelema jujur! Mun Akang kanyahoan korupsi, najan ukur sapersaratus tina nu dilakukeun ku si Tramb, abdi...pasti langsung ngucapkeun pileuleuyan."

"Kitu... Hm... Kacida Nyai mah.. Nyaan Akang karek apal.. He-he-he.. Ah, Nyai bohong nya? Tapi bisa wae beungeut Nyai teu bareureum!"

"Abdi mah tara ngabohong! Pek we cobaan, mun Akang nyiar-nyiar piambekeun abdi mah tingalikeun we!"

"Nanaonan make jeung nyobaan sagala? Pan Nyai ge apal... Akang teh teu leuwih beresih tibatan si Von Tramb..! Manehna mah teu satai kuku-kuku acan dibanding Akang. Naha make molotot? Asa aneh. (Eureun sakeudeung). Cing sabaraha ari gajih Akang?"

"Tilu puluh juta sataun."

"Ari harga kongkorong pamere Akang minggu tukang sabaraha? Dua puluh juta.. enya, pan? Baju nu kamari lima juta.. Bungalo dua puluh juta... He-he-he.. kamari Bapa Nyai ngurihit menta duit sapuluh juta ti Akang..."

"Tapi pan aya ti sisi ti gigir, Kang Pierre..."

"Kuda.. Dokter keluarga.. Rekening modiste. Tilu poe ka tukang Nyai eleh maen sajuta.."

Salakina cengkat meueusan, ngaganjel sirahna ku peureup, tuluy ngagalantangkeun surat tuduhan. Geus kitu manehna ngadeukeutan meja tulis bari nembongkeun sababaraha bukti barang ka pamajikanana...

"Tah ayeuna mah kasaksen ku sorangan, Von Tramb mah euweuh nanaonna, saukur copet dibandingkeun jeung Akang mah...Pileuleuyan! Jung geura incah, jeung tong deui-deui nyawad!"

Kuring mah nepi ka dieu bae. Bisi nu maca nanya:

"Ari pamajikanana tulus ninggalkan salakina?"

Tulus, manehna indit... ka kamar. ***

Tarjamah bebas tina carpon PERGI (Anton Chekov) kana basa Sunda

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: