Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 27 April 2016

EBOOK CARPON MISTERI

Sabenerna mah leuwih cocog lamun disebut carpon pikasieuneun sabab ampir kabeh caritana ngeunaan jurig, ririwa, jeung anu samodel kitu. Ti baheula tug nepi ka kiwari, carita model kieu teu weleh dipikaresep.

Lain ngan ukur di urang, tapi di mana-mana, di sakuliah dunya. Hanjakal carita ngeunaan jurig jeung sajabana dina wangun ebook basa Sunda can pernah aya.

Ku kituna, susuganan, ebook ieu jadi pamikat pikeun saha bae sangkan mitembeyan ngadokumentasikeun carita-carita basa Sunda dina format ebook/digital. Ku cara kieu, mudah-mudahan tulisan-tulisan dina basa Sunda bisa dibaca nepi ka jaga.

Nyanggakeun, hatur lumayan, eusina aya 69 carpon meunang ngumpulkeun, minangka ngeuyeub-ngeuyeub ebook basa Sunda anu masih keneh samporet. Hak cipta aya di masing-masing pangarang, kuring mah ngan sakadar ngumpulkeun.

Wilujeng maca.

Ebook tiasa diundeur di dieu (pdf) atanapi di dieu (exe).SundaBlog - Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: