Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 12 September 2012

Makalah Basa Sunda

Singhoreng loba oge geuning nu neangan makalah basa Sunda. Tangtu kasangtukangna rupa-rupa alias teu sarua. Aya nu perlu jang referensi, aya nu butuh conto jang bekel nyieun makalah basa Sunda sangkan henteu ngatog teuing, malah aya oge nu keukeuh hayang ngabuktikeun naha enya basa Sunda bisa dipake nyieun tulisan ilmiah.


Ngan nyaeta, neangan makalah basa Sunda mah teu gampang jiga makalah basa Indonesia atawa basa Inggris. Komo lamun perluna jang conto mah pan tangtuna ge kudu nu alus. Sanggeus kokotetengan barangsiar di internet, alhamdulillah manggih sababaraha makalah basa Sunda dina wangun (format) PDF. Anu nulisna insya Allah lain si utu si eta, tapi para inohong Sunda anu mibanda integritas kasundaan sarta tapis dina nepikeun ide-ide maranehanana dina wangun tulisan.

Muga-muga nu barutuh conto makalah basa Sunda teu kudu kokotetengan deui ka ditu ka dieu. Nyanggakeun, kantun diundeur di handap ieu.

Daftar Makalah:

 1. Bacaan Barudak: Pasualan, Katut Cara Ngungkulanana (Tatang Sumarsono)
 2. Undeur Di Dieu
 3. Ngungkulan Bangbaluh Ngagunakeun Undak-Usuk Basa Sunda (Hidayat Suryalaga)
 4. Undeur Di Dieu
 5. Hirup Huripna Basa Sunda Di Propinsi Banten (Gugun Gunardi)
 6. Undeur Di Dieu
 7. Lalampahan Nyastrakeun Sunda: Ti Jaman Bujangga Manuk Dadali, ka Nagri Surili, Tug Dugi ka Alam Sudong (Godi Suwarna)
 8. Undeur Di Dieu
 9. Panalungtikan Basa Sunda di Lingkungan Kodya Bandung (Fatimah Djajasudarma)
 10. Undeur Di Dieu
 11. Ngamasarakatkeun Aksara Sunda (Edi S. Ekadjati)
 12. Undeur Di Dieu
 13. Basa jeung Sastra Sunda Dina Pilem Indonésia (Éddy D. Iskandar)
 14. Undeur Di Dieu
 15. Nanjeurkeun Ajén Urang Lembur (Dédi Mulyadi)
 16. Undeur Di Dieu
 17. Modél Pangajaran Satra Sunda (Dédi Koswara)
 18. Undeur Di Dieu
 19. Bangbaluh Siswa jeung Guru Dina Kagiatan Diajar-Ngajar Basa Sunda di Bekasi (Dadang Zem)
 20. Undeur Di Dieu
 21. Basa Lulugu Jeung Basapraja Tarékah Sangkan Lana (Ayatrohaédi)
 22. Undeur Di Dieu


SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: