Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 17 September 2012

Geunjleung Kotak-Kotak

Enya kitu geunjleung? Sigana mah memang kitu. Hususna kameja kotak-kotak atawa kameja cele. Ieu teh gara-gara kameja kotak-kotak dipake ku pasangan calon gupernur DKI Jokowi - Ahok. Tadina mah biasa bae, hare-hare.

Nya gara-gara eta pisan, kameja kotak-kotak jadi payu kabina-bina. Salah saurang tukang dagang baju di Jakarta netelakeun yen omset nggajual baju kotak-kotak dina sapoe bisa bisa nepi ka 800 rebu perak. Mun sabulan? Kari ngalikeun kana 30.

Padahal nurutkeun Jokowi manehna henteu ngahaja ngarancang baju kotak-kotak sok komo ngahaja mroduksi baju kotak-kotak jang jualeun. Jadi loba soteh anu daragang baju model kitu, eta mah inisiatif nu daragang we. Ngaranna oge nu dagang atuh, ari nu kira-kira matak nguntungkeun mah nya pasti didagangkeun.

Cindekna, popularitas baju kotak-kotak ngajaul sanggeus baju model kitu dipake ku Jokowi - Ahok. Ti harita jadi loba jelema anu ngahajakeun neangan, boh simpatisan atawa nu sakadar resep kana corakna. Ngan ku sabab nu ngabalakan makena tokoh politik, daek teu daek baju kotak-kotak geus jadi simbol politis. Persepsi publik, kameja kotak-kotak identik jeung Jokowi - Ahok.

Dagang baju cele: meungpeung keur payu....
Persepsi model kieu tangtu leuwih rohaka karasana ku lawan politikna. Kubu Foke - Nara ngarasa bayeungyang mireungeuh tren saperti kieu. Formulasi baju bodas-bodas nu dihangkeutkeun ku manehna eleh pamor. Kumaha ari simbol mangrupa kumis? Ah, da teu kabeh jelema (lalaki) kumisan atuh, jadi rada hese :) Ngan duka tah lamun kameja bodas pek digambaran kumis, kira-kira payu moal nya?

Jigana ku sabab bayeungyang tea, cenah kubu Foke - Nara geus sababaraha kali narekahan sangkan popularitas baju kotak-kotak bisa diperuhkeun. Diantarana kungsi aya razia ka tukang dagang anu husus ngajualan baju kotak-kotak. Nu dagangna ngalengis sabab nu dirazia teh ngan manehanana wungkul, ari nu dagang baju biasa mah henteu dikukumaha. Padahal da manehna oge sarua ngan saukur dagang, teu dititah teu sing ku Jokowi.

Anu lucu mah kungsi aya usulan ka KPU sangkan dina poean nyoblos teu meunang aya nu make baju kotak-kotak. Nepi ka dieu mah can karasa lucu. Anu lucuna teh tanggapan masyarakat basa beja usulan ieu ditulis dina media. Mun kitu mah cenah dina poean nyoblos oge teu meunang aya nu kumisan, sabab mun baju kotak-kotak dianggap simbol Jokowi, kumis oge sarua dianggap simbol Fauzi Bowo :)

Memang mun hayang adil mah kudu kitu. Ngan kacipta we meureun nya eta nu baroga kumis meunang mupusti ngaluas-luis, ngadak-ngadak kudu dikurud...

Aya-aya wae :)

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: