Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 03 September 2012

Bedana Grup Jeung Kaca Facebook

Mahabuna Facebook dina kahirupan sapopoe geus teu kudu dicaturkeun deui. Kiwari Facebook atawa Buku Beungeut - mun ditarjamahkeun sajalantrahna - geus nepi ka suklakna ka siklukna. Ku naon pangna bisa kitu? Lian ti praktis dina cara ngagunakeunana, oge momentumna merenah. Facebook nguniang bareng jeung banjirna produk teknologi Cina ka urang.

Telepon keupeul calakan (smartphone) produk Cina dijual murah pisan lamun dibandingkeun jeung produk-produk nu geus aya. Ku sabab hargana murah, sarerea pada boga, Padahal keur ngakses Facebook mah cukup ku ngagunakeun si telepon keupeul model kieu oge bisa. Nu matak teu kudu heran lamun popularitas Facebook bisa ngungkulan produk anu geus aya leuwih ti heula samodel Friendster.

Lamun biasana produk teknologi ngan ukur diancokeun pikeun jelema anu melek teknologi, Facebook mah bisa nyasar nepi ka kalanan awam teknologi. Ku sabab kitu, daya tembus pasarna oge otomatis leuwih rohaka, sabab ambahanana ngalegaan tea.

Basa mimiti boga akun Facebook taun 2008, kayaanana can rame jiga ayeuna. Tiiseun malah, sabab harita mah Friendster jeung Multiply keur nanjung. Kuring mah malah teu nyangka yen Facebook bakal bisa rame cara ayeuna. Interface-na oge masih kacida basajanna lamun dibandingkeun jeung Facebook kiwari.

Lian ti boga akun utama, urang oge bisa nyieun grup jeung page (kaca) dina Facebook. Sacara prinsip, grup Facebook mah mirip jeung milis (mailing list) bogana Yahoo!. Bedana teh milis mah leuwih tartib dina ngarekrut anggota (member). Mun rek ngogan (invite) batur, kudu menta ijin heula ngaliwatan email (surelek). Mun nu dioganna daekeun, kakara diteruskeun kana proses pikeun jadi anggota. Sedengkeun di grup Facebook mah admin grup bisa nyomot saha wae anu geus jadi babaturan (friend) manehna dina Facebook, bari jeung teu kudu menta ijin heula kanu dicomotna.

Ari page? Tah ieu mah leuwih sopan, sabab nu boga page (admin) teu bisa pararadu nyomot batur sangkan mikaresep (like) page manehna. Mun rek ngogan oge, prosesna jiga dina milis, ngirim ondangan make email. Mun nu diondangna satuju, manehna tinggal mencet kenop LIKE dina kaca nu ngondang. Kaca alias page biasana dipake promosi boh bisnis (dagang) atawa pribadi. Page bisa ditempo ku saha wae, jadi sagala eusina nembrak, teu beda jeung blog. Nu ngabedakeunana teh ukur soal panjangna artikel. Dina page mah biasana leuwih parondok, sedengkeun blog mah paranjang.

Lamun kitu, naon atuh bedana grup jeung kaca? Intina mah aya dua:
  1. Grup bisa diatur sangkan eusina nyamuni tina penenjo jelema anu lain anggota. Ngarekrut anggota bisa sakahayang, padu nyomot. Lian ti eta nulis bisa leuwih panjang atawa laluasa. Ngan tampilan grup teu bisa diuprak-oprek sakahayang. Contona bisa ditingali di Taman Puisi
  2. Dina kaca mah sabalikna, euweuh sistem keanggotaan, teu bisa nyumputkeun eusi kaca, jeung teu bisa maksa sangkan jelema mikaresep kaca manehna. Nulis kasengker atawa diwatesanan sangkan teu panjang teuing. Kaunggulanana tampilan bisa dioprek, najan teu laluasa jiga blog. Jadi katenjona leuwih pikaresepun. Contona bisa diilikan di dieu.
Kumaha ari fungsina? Intina mah sarua digunakeun jang promosi. Bedana grup mah biasana leuwih loba dipake ku komunitas anu boga kapentingan atawa pangaresep anu sarua, upamana bae nu resep kana puisi, partai pulitik, etnis, motor, jrrd. Sedengkeun kaca (page) biasana dipake promosi ku perusahaan (boh gede boh leutik), band/grup musik, jrrd., atawa bisa oge dipake promosi blog.

Jadi mun kabeneran sok nulis dina blog pribadi, taya salahna nyobaan nyieun kaca Facebook pikeun ngiklankeun (promosi) blog nu ditulis ku urang. Conto kaca Facebook anu dipake promosi blog tingali di dieu.

Mana nu leuwih alus, grup atawa kaca? Eta mah gumantung kana kaperluanana. Ngan keur sakuringeun mah, lamun pertimbanganana urusan sopan santun jeung kabebasan uprak-oprek mah, asana mending keneh nyieun kaca. Pangpangna mah sabab kuring kugsi ngalaman kajadian nu matak piambekun.

Caritana aya tatangga cenah rek nyalon jadi anggota dewan. Pikasebeleunana teh ngaran kuring ujug-ujug aya dina grup Facebook pendukung manehna. Keu mah rada alergi kana urusan pulitik, turug-turug teu sopan deuih make ngaran kuring teu menta ijin heula. Kapaksa tah jelemana diseukseukan, sina diajar deui tatakrama :)

Tapi balik deui kana sual milih nu mana, eta mah teu langkung, da grup atawa kaca mah ngan saukur peso. Soal nyilakakeun atawa nguntungkeunana gumantung kanu nyekel peso.

Nyanggakeun.

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: