Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 26 Desember 2011

Slideshow Buku Jeung Majalah

Nitenan jilid buku atawa majalah bisa jadi alat pikeun nyawang atawa nyoreang alam ka tukang. Tina gaya, setting huruf, keretas, gambar-gambar anu dipintonkeun bakal aya gambaran pikeun ngira-ngira waktu dipedalkeunana eta majalah atawa buku.

Ngan gambar-gambar jilid jeung majalah nu dipintonkeun di dieu memang geus teu asli, dina harti geus dielas-elis tur direkayasa make software. Tapi desain utamana mah ngahaja henteu diuprak-oprek, sangkan karasa nuansa aslina. Sababaraha diantarana aya oge anu malulu imajinatif sabab memang bukuna henteu kungsi medal, saperti jilid 22 Dongeng jeung Sasakala, upamana.

Ah, ngaranna ge heuheureuyan, mun aya nu teu sapagodos wayahna ulah janten emutan :) Nyanggakeun...SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: