Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 01 Januari 2012

Pabaru

Pabaru atawa taun anyar, dina danget ieu identik jeung taun anyar Masehi. Padahal saestuna pananggalan teh rupa-rupa: aya pananggalan Sunda, pananggalan Hijriyah, pananggalan Jawa, Bali jeung sajabana. Ku sabab itung-itunganana beda-beda, tangtu pabaruna oge moal sarua.


Ku naon ari pabaru Masehi mah mani sok rame sedengkeun pabaru sejenna mah asa tara kadenge geunjleung? Atawa dina ayana oge raramean, naha henteu jiga pabaru Masehi? Pikeun maluruh jawaban tina ieu patalekan, hayu urang tengetan sababaraha fakta anu aya di sabudeureun urang.
  • Pananggalan Masehi dipake sacara resmi dina urusan formal jeung pamarentahan. Dokumen-dokumen resmi upamana, makena pananggalan Masehi. Barang gubrag ka dunya, akte kelahiran dijieun make pananggalan Masehi. Surat-surat bisnis nyakitu keneh. Ku sabab dipake dina sagala widang, nepi ka pabaru Masehi oge geus jadi lahan bisnis raksasa anu ngahasilkeun duit kacida reana.
  • Kurang sosialisasi dina ngawanohkeun pananggalan sejenna. Pananggalan Hijriyah wae, anu pantesna mah dipake ku mayoritas muslim di Indonesia, dina kanyataanana mah teu kitu. Ieu oge teu leupas tina program sekularisasi anu dijalankeun sakitu lilana ku pamarentahan di Indonesia: misahkeun aturan agama tina urusan dunya.
  • Diaku atawa henteu, urang kaasup bangsa anu resep tuturut munding. Hal-hal anu datangna ti luar, sok dianggap leuwih hebat tur leuwih linuhung. Mestakeun pabaru Masehi, Haloween, Valentine, minangka sababaraha conto kumaha resepna bangsa urang kana tuturuti bari jeung teu nyaho di ata-utu. Nu penting eksis, sanajan patukang tonggong jeung ajaran agama atawa budaya urang.
Tangtu masih keneh loba hal anu nyababkeun pabaru Masehi leuwih populer tibatan pabaru sejenna. Intina mah sakadar ngingetan yen aya keneh nu leuwih penting tibatan mestakeun pabaru. Kontemplasi alias ngaji diri, asana leuwih munel tur mangpaat pikeun ngomean sagala kakurangan anu geus dilampahkeun dina waktu anu geus kaliwat.

Naon atuh nu rek dipestakeun? Sabab ganti taun saestuna leuwih mangrupa isyarat atawa totonden yen umur urang teh beuki ngurangan, kasempetan pikeun nyieun amal kahadean beuki samporet. Sawadina ieu teh jadi pamecut pikeun leuwih soson-soson ngaronjatkeun ajen diri, etos gawe jeung amal soleh, tibatan curak-curak mestakeun hiji hal anu urang oge mindeng teu ngarti kumaha jujutan anu sabenerna.

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: