Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 05 September 2006

Ambek Sunda

Pun biang unggal dinten sok ngadaweung di tepas, nitenan nu balawiri. Yuswana tos ampir dalapan puluh, tapi alhamdulillah masih sehat. Nyariosna masih bentes, dadanguanana masih normal, emutanana oge masih cekas. Baheula kalangenanana maca, ari ayeuna tos teu kiateun lami-lami maca. Mun dipaksakeun sokteras cirambay, peurih. Padahal nganggo tasma paragi maca eta teh. Tungtungna nya kitu, kalangenanana teh nitenan nu balawiri di jalan.

Tadi ngadongeng ka kuring, bari teu weleh gumujeng. "Heran, ayeuna mah loba urang Sunda nu ngawarah anakna make basa Indonesia, nepi ka susah nyirikeunana, naha manehna teh urang Sunda atawa lain. Tapi mun hayang apal urang Sunda atawa lain, tungguan we lamun manehna keur ambek. Pasti kaluar sundana," saurna bari key deui gumujeng. Tungtungna derekdek we ngadongeng.

Tadi isuk-isuk, di jalan hareupeun imah aya awewe nungtun budak. Ari serebet teh si budak miheulaan, ma'lum budak,mangkaning keur pasuliwer motor. Untung lumpatna teh di sisi. Indungna ngagerewek, "Yaang..jangan lari-lari, 'ntar jatoh!" Budak nurut, ditungtun deui, terus meuntas ka kantor PLN. Jigana mah rek mayar listrik.

Teu lila kaluar deui ti kantor PLN, geus beres meureun babayarna. Na ari serebet teh budakna lumpat, rek meuntas sorangan jigana mah, untuk katewak ku indungna. Ari gantawang budak dicarekan, "Na atuh sia teh keheeed..kabina-bina teuing! Hayang modar sia teh?"

Ras inget ka Mang Sapri, tatangga nu beuki heureuy. Basa barudak leutik ngiruh di balong, manehna ngagorowok mamalayuanan, "Hey anak-anak! Jangan ngojay di balong, banyak cohcor! Awas kalau tidak mau hanjat, dikadek siah ku aing!"

Barudak paburisat hanjat ti balong, tapi bari calecengiran!

Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: